1 ఫలితాల 6-8 ని చూపుతోంది

 • SKUపరిమాణండ్యూటీఒత్తిడి బార్పంప్ హెడ్ క్రియ
  60G1212SDLCP25mm6 2 అంగుళాలు/ 60 మి.మీ ప్రామాణిక పెద్ద 25 2100
  60G1212SHPCP40mm6 2 అంగుళాలు/ 60 మి.మీ సూపర్ హెవీ ప్లస్ 40 3350
  60G1212STDCP25mm4 2 అంగుళాలు/ 60 మి.మీ ప్రామాణిక 25 2100
  60G1212SHVCP35mm6 2 అంగుళాలు/ 60 మి.మీ సూపర్ హెవీ 35 2350
  60G1212MAXCP21mm4 2 అంగుళాలు/ 60 మి.మీ Maxx 21 1850
  60G1212HVLCP27mm6 2 అంగుళాలు/ 60 మి.మీ భారీ పెద్ద 27 2800