1 ఫలితాల 6-12 ని చూపుతోంది

 • SKUపరిమాణండ్యూటీఒత్తిడి బార్పంప్ హెడ్ క్రియ
  75G1212MAXCP15mm4 2½ అంగుళం/ 75 మి.మీ Maxx 15 2350
  75G1212MEDCP12mm4 2½ అంగుళం/ 75 మి.మీ మీడియం 12 1800
  75G1212EXPCP10mm4 2½ అంగుళం/ 75 మి.మీ ఎక్స్ప్రెస్ 10 1500
  75G1212SHPCP35mm6 2½ అంగుళం/ 75 మి.మీ సూపర్ హెవీ ప్లస్ 35 5900
  60G1212EXPCP10mm4-1 2½ అంగుళం/ 75 మి.మీ ఎక్స్ప్రెస్ 10 1000
  75G1212STDCP17mm4 2½ అంగుళం/ 75 మి.మీ ప్రామాణిక 17 2700