అన్ని 4 ఫలించాయి

  • SKUపరిమాణండ్యూటీఒత్తిడి బార్పంప్ హెడ్ క్రియ
    33G1212V15CP15mm3 1 అంగుళాలు/ 33 మి.మీ వి 4 (15.00) 15 600
    33G1212STDCP30mm3 1 అంగుళాలు/ 33 మి.మీ ప్రామాణిక 30 1100
    33G1212V12CP12mm3 1 అంగుళాలు/ 33 మి.మీ వి 4 (12.5) 12 500
    33G1212MEDCP16mm3 1 అంగుళాలు/ 33 మి.మీ మీడియం 16 750