1 ఫలితాల 6-9 ని చూపుతోంది

 • SKUపరిమాణండ్యూటీఒత్తిడి బార్పంప్ హెడ్ క్రియ
  48G1212SHVCP40mm4 1½ అంగుళం/ 48 మి.మీ సూపర్ హెవీ 40 2400
  48G1212V15CP15mm3 1½ అంగుళం/ 48 మి.మీ వి 4 (15.00) 15 1200
  48G1212HVLCP35mm4 1½ అంగుళం/ 48 మి.మీ భారీ పెద్ద 35 2350
  48G1212STDCP26mm3 1½ అంగుళం/ 48 మి.మీ ప్రామాణిక 26 1700
  48G1212HVYCP35mm3 1½ అంగుళం/ 48 మి.మీ భారీ 35 2350
  48G1212V12CP12mm3 1½ అంగుళం/ 48 మి.మీ వి 4 (12.5) 12 1000