1 ఫలితాల 6-64 ని చూపుతోంది

 • SKUపరిమాణండ్యూటీఒత్తిడి బార్పంప్ హెడ్ క్రియ
  88G1212MEDCP11mm4 3 అంగుళాలు/ 88 మి.మీ మీడియం 11 2600
  88G1212SDPCP21mm6 3 అంగుళాలు/ 88 మి.మీ ప్రామాణిక ప్లస్ 21 4850
  100G1212HVPCP30mm6 3½ అంగుళం/ 100 మి.మీ హెవీ ప్లస్ 30 8600
  113G1212STDCP15mm6 4 అంగుళాలు/ 113 మి.మీ సూపర్ హెవీ ప్లస్ 15 5900
  113G1212HVYCP26mm6 4 అంగుళాలు/ 113 మి.మీ భారీ 26 9200
  33G1212V15CP15mm3 1 అంగుళాలు/ 33 మి.మీ వి 4 (15.00) 15 600