د 1 پایلې د 6-11 ښودل

 • SKUاندازهدندهد فشار بارپمپ سر کړنه
  113G1212STDCP15mm6 4 انچ/ 113 ملي میتر سوپر دروند پلس 15 5900
  113G1212HVYCP26mm6 4 انچ/ 113 ملي میتر درنو 26 9200
  113G1212MAXCP12mm6 4 انچ/ 113 ملي میتر مکسکس 12 4800
  113G1212SPLCP21mm6 4 انچ/ 113 ملي میتر معیاري پلس لوی 21 7550
  113G1212MEDCP11mm 6 4 انچ/ 113 ملي میتر منځني 11 4000
  113G1212SDCP21mm6 4 انچ/ 113 ملي میتر معیاري پلس 21 7550