د 1 پایلې د 6-8 ښودل

 • SKUاندازهدندهد فشار بارپمپ سر کړنه
  60G1212SDLCP25mm6 2 انچ/ 60 ملي میتر لوی لوی 25 2100
  60G1212SHPCP40mm6 2 انچ/ 60 ملي میتر سوپر دروند پلس 40 3350
  60G1212STDCP25mm4 2 انچ/ 60 ملي میتر معياري 25 2100
  60G1212SHVCP35mm6 2 انچ/ 60 ملي میتر سوپر دروند 35 2350
  60G1212MAXCP21mm4 2 انچ/ 60 ملي میتر مکسکس 21 1850
  60G1212HVLCP27mm6 2 انچ/ 60 ملي میتر دروند لوی 27 2800