د 1 پایلې د 6-8 ښودل

 • SKUاندازهدندهد فشار بارپمپ سر کړنه
  42G1212V15CP15mm3 1¼ انچ/ 42 ملي میتر V4 (15.00) 15 900
  60G1212EXPCP10mm4 1¼ انچ/ 42 ملي میتر V4 (12.5) 12 800
  168G1212HVYCP26mm6 1¼ انچ/ 42 ملي میتر منځني 15 1000
  168G1212HVYCP26mm6-2 1¼ انچ/ 42 ملي میتر معياري 25 1500
  168G1212HVYCP26mm6-1 1¼ انچ/ 42 ملي میتر لوی لوی 25 1500
  1¼ انچ/ 42 ملي میتر درنو 35 1700