د 1 پایلې د 6-64 ښودل

 • SKUاندازهدندهد فشار بارپمپ سر کړنه
  88G1212MEDCP11mm 4 3 انچ/ 88 ملي میتر منځني 11 2600
  88G1212SDCP21mm6 3 انچ/ 88 ملي میتر معیاري پلس 21 4850
  100G1212HVPCP30mm6 3½ انچ/ 100 ملي میتر دروند پلس 30 8600
  113G1212STDCP15mm6 4 انچ/ 113 ملي میتر سوپر دروند پلس 15 5900
  113G1212HVYCP26mm6 4 انچ/ 113 ملي میتر درنو 26 9200
  33G1212V15CP15mm3 1 انچ/ 33 ملي میتر V4 (15.00) 15 600