د 61 پایلې د 65-65 ښودل

 • SKUاندازهدندهد فشار بارپمپ سر کړنه
  75G1212SPLCP21mm6 2½ انچ/ 75 ملي میتر معیاري پلس لوی 21 3500
  75G1212HVYCP26mm4 2½ انچ/ 75 ملي میتر درنو 26 4200
  75G1212HVLCP26mm6 2½ انچ/ 75 ملي میتر دروند لوی 26 4200
  75G1212SHVCP30mm6 2½ انچ/ 75 ملي میتر سوپر دروند 30 5300
  60DIN10CSBJTRAL1 1½ انچ/ 48 ملي میتر شلو /CS 52