കോളം പൈപ്പുകൾക്ക് ബോറിൽ പൂർണ്ണ കേസിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടോ? - വിനൈൽ പൈപ്പ്

കോളം പൈപ്പുകൾക്ക് ബോറിൽ പൂർണ്ണ കേസിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടോ?

ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ രീതികളും സ്ഥാപിച്ചാൽ uPVC കിണർ കേസിംഗും സ്ക്രീൻ പൈപ്പുകളും 450 മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ വിന്യസിക്കാൻ കഴിയും.

വണ്ടിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും.