1-6 ഫലങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു

 • കേരളമല്ലെന്ന്വലുപ്പംകടമപ്രഷർ ബാർഹെഡ് പമ്പ് ചെയ്യുക ആക്ഷൻ
  113G1212STDCP15mm6 4 ഇഞ്ച്/ 113 മിമി സൂപ്പർ ഹെവി പ്ലസ് 15 5900
  113G1212HVYCP26mm6 4 ഇഞ്ച്/ 113 മിമി ഭാരമുള്ള 26 9200
  113G1212MAXCP12mm6 4 ഇഞ്ച്/ 113 മിമി പരമാവധി 12 4800
  113G1212SPLCP21mm6 4 ഇഞ്ച്/ 113 മിമി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലസ് ലാർജ് 21 7550
  113G1212MEDCP11mm6 4 ഇഞ്ച്/ 113 മിമി മീഡിയം 11 4000
  113G1212SDPCP21mm6 4 ഇഞ്ച്/ 113 മിമി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലസ് 21 7550