1-6 ഫലങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു

 • കേരളമല്ലെന്ന്വലുപ്പംകടമപ്രഷർ ബാർഹെഡ് പമ്പ് ചെയ്യുക ആക്ഷൻ
  88G1212MEDCP11mm4 3 ഇഞ്ച്/ 88 മിമി മീഡിയം 11 2600
  88G1212SDPCP21mm6 3 ഇഞ്ച്/ 88 മിമി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലസ് 21 4850
  88G1212EXPCP10mm4 3 ഇഞ്ച്/ 88 മിമി പ്രകടിപ്പിക്കുക 10 1600
  88G1212SDLCP17mm6 3 ഇഞ്ച്/ 88 മിമി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാർജ് 17 4000
  88G1212SHPCP35mm6 3 ഇഞ്ച്/ 88 മിമി സൂപ്പർ ഹെവി പ്ലസ് 35 8300
  88G1212STDCP17mm4 3 ഇഞ്ച്/ 88 മിമി സ്റ്റാൻഡേർഡ് 17 4000