1-6 ഫലങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു

 • കേരളമല്ലെന്ന്വലുപ്പംകടമപ്രഷർ ബാർഹെഡ് പമ്പ് ചെയ്യുക ആക്ഷൻ
  60G1212SDLCP25mm6 2 ഇഞ്ച്/ 60 മിമി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാർജ് 25 2100
  60G1212SHPCP40mm6 2 ഇഞ്ച്/ 60 മിമി സൂപ്പർ ഹെവി പ്ലസ് 40 3350
  60G1212STDCP25mm4 2 ഇഞ്ച്/ 60 മിമി സ്റ്റാൻഡേർഡ് 25 2100
  60G1212SHVCP35mm6 2 ഇഞ്ച്/ 60 മിമി സൂപ്പർ ഹെവി 35 2350
  60G1212MAXCP21mm4 2 ഇഞ്ച്/ 60 മിമി പരമാവധി 21 1850
  60G1212HVLCP27mm6 2 ഇഞ്ച്/ 60 മിമി കനത്ത ലാർജ് 27 2800