1-6 ഫലങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു

 • കേരളമല്ലെന്ന്വലുപ്പംകടമപ്രഷർ ബാർഹെഡ് പമ്പ് ചെയ്യുക ആക്ഷൻ
  75G1212MAXCP15mm4 2½ ഇഞ്ച്/ 75 മിമി പരമാവധി 15 2350
  75G1212MEDCP12mm4 2½ ഇഞ്ച്/ 75 മിമി മീഡിയം 12 1800
  75G1212EXPCP10mm4 2½ ഇഞ്ച്/ 75 മിമി പ്രകടിപ്പിക്കുക 10 1500
  75G1212SHPCP35mm6 2½ ഇഞ്ച്/ 75 മിമി സൂപ്പർ ഹെവി പ്ലസ് 35 5900
  60G1212EXPCP10mm4-1 2½ ഇഞ്ച്/ 75 മിമി പ്രകടിപ്പിക്കുക 10 1000
  75G1212STDCP17mm4 2½ ഇഞ്ച്/ 75 മിമി സ്റ്റാൻഡേർഡ് 17 2700