1-6 ഫലങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു

 • കേരളമല്ലെന്ന്വലുപ്പംകടമപ്രഷർ ബാർഹെഡ് പമ്പ് ചെയ്യുക ആക്ഷൻ
  88G1212MEDCP11mm4 3 ഇഞ്ച്/ 88 മിമി മീഡിയം 11 2600
  88G1212SDPCP21mm6 3 ഇഞ്ച്/ 88 മിമി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലസ് 21 4850
  100G1212HVPCP30mm6 3½ ഇഞ്ച്/ 100 മിമി ഹെവി പ്ലസ് 30 8600
  113G1212STDCP15mm6 4 ഇഞ്ച്/ 113 മിമി സൂപ്പർ ഹെവി പ്ലസ് 15 5900
  113G1212HVYCP26mm6 4 ഇഞ്ച്/ 113 മിമി ഭാരമുള്ള 26 9200
  33G1212V15CP15mm3 1 ഇഞ്ച്/ 33 മിമി വി 4 (15.00) 15 600