បង្ហាញលទ្ធផល 1-6 នៃ 65

 • SKUទំហំកាតព្វកិច្ចរបារសម្ពាធក្បាលបូម សកម្មភាព
  ៤៨G១២១២ មេឌីស៊ីភី ១១ ម។ ម ៤ ៣ អ៊ីញ/ ៨៨ ម មធ្យម 11 2600
  ៧៥G១២១២ អេសឌីភីភីភី ២១ ម។ ម ៤ ៣ អ៊ីញ/ ៨៨ ម ស្តង់ដាបូក 21 4850
  ១០០ ជី ១២១២ អេចភីភីភី ៣០ ម។ ម ៦ ៣ អ៊ីញ/ ១០០ ម ធុនធ្ងន់បូក 30 8600
  ៧៥G១២១២ អេសធីឌីភីភី ១៧ ម។ ម ៤ ៣ អ៊ីញ/ ៨៨ ម Super Heavy Plus 15 5900
  ៧៥G១២១២HVYCP២៦ ម។ ម ៤ ៣ អ៊ីញ/ ៨៨ ម ធ្ងន់ 26 9200
  33G1212V15CP15mm3 ៣ អ៊ីញ/ ៨៨ ម V4 (១៦៦៥) 15 600