نمایش 1 6 نتایج 65

 • SKUاندازهوظیفهنوار فشارپمپ سر عمل
  88G1212MEDCP11mm4 3 اینچ/ 88 میلی متر متوسط 11 2600
  88G1212SDPCP21mm6 3 اینچ/ 88 میلی متر استاندارد پلاس 21 4850
  100G1212HVPCP30mm6 3 اینچ/ 100 میلی متر هوی پلاس 30 8600
  113G1212STDCP15mm6 4 اینچ/ 113 میلی متر فوق سنگین پلاس 15 5900
  113G1212HVYCP26mm6 4 اینچ/ 113 میلی متر سنگین 26 9200
  33G1212V15CP15mm3 1 اینچ/ 33 میلی متر V4 (15.00) 15 600